MALATE, MANILA — Muling gumamit ng wikang Filipino ang mga miyembro ng Maharlika Toastmasters Club sa kanilang pulong, nung Agosto 27 sa The Bon-Ga Korean Restaurant.

Ang Toastmaster ng Gabi na si Dating Pangulong Rojan Mercader, ACB SR1 ang namuno sa pulong na ginananap. Napili ni Rojan Mercader, ACB SR1 ang Kasaysayan ng Kabayanihan bilang tema ng pulong para masabayan na ang paggunita ng Buwan ng Wika at ang Araw ng mga Bayani. Maraming nahirapan sa paggamit ng wikang Filipino habang pinapakinggan ang mga pagtuturo ni Rojan Mercader, ACB SR1 tungkol sa iba’t ibang mga Bayani ng mga nakaraan.

Sumagot si Joevel Fernandez ACB sa Maikling Paksa

Bilang taga ulat ng Balarila, ipinagpalam ni Lee Gano, CC sa lahat na ang Tampok na Salita ay “Bongga“. Si Phebe Pendon, ACS CL ang namuno sa Maikling Paksa. Apat na tagapag-salita ang sumagot sa mga Maiklking Paksa at bawat isa ay sumuot ng sumbrero para ipakita ang kanilang kabayanihan sa pagsalita.

“Matibay ang walis, palibhasa’y magkabigkis.”

Sa pulong ng gabi, apat ang nagbigay ng kanilang Pinaghandaang Talumpati. Si Pristine Lacsamana, TM ay nagbigkas ng kanyang Talumpati na “Icebreaker” at nagkwento siya tungkol sa kanyang mga karanasan . Si Donn Go, PM2 ay nag bigay ng Talumpati sa ilalim ng proyektong “Intro to Toastmasters Mentoring” sa kanyang daan na “Presentation Mastery” at dito ay nagkwento siya tungkol sa mga naging pagsubok niya. Si Ed Fabonan, DTM naman ay nagpahandog ng proyekto sa ilalim ng “Researching and Presenting” ng kanyang daan na “Visionary Communication” at ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng salitang ingles ng mga Amerikano at ng mga Ingles. Si Celine Antonio, TM ay nagbigay ng Talumpati para kanyang ikahuling proyekto sa ilalim ng “Competent Communication” ng tradisyonal na manual, at nakapagkwento siya tungkol sa kanyang mga natutunan tungkol sa nakaraang relasyon at sa sarili niya. Dahil sa pagtapos ni Celine Antonio, TM sa “Competent Communication” ng tradisyonal na manual, tinagurian na siyang isang “Competent Communicator”.

Ang naging Punong Taga-puna ay si Bruno Tangangco, ACG ALB na isang bisitang Toastmaster na galing sa Landbank Toastmasters Club. Si Cecille Azarcon, CC CL ang naging Taga-puna ng Maikling Paksa. Si Kenley Liong, ACB ALB EC3 ang nagpuna ng Talumpati ni Pristine Lacsamana, TM. Si Joevel Fernandez ACB ang nagpuna ng Talumpati ni Donn Go, PM2. Si Mar Marilag, MS4 EH1 na isang bisitang Toastmaster na galing sa Landbank Toastmasters Club ang nagpuna sa Talumpati ni Ed Fabonan, DTM. Ang tatlong nagpuna sa Talumpati ni Celine Antonio, TM ay sina Joey Roxas, PM1 para sa paghahandog, Mar Marilag, MS4 EH1 para sa organisasyon, at Ed Fabonan, DTM para sa nilalaman.

Click here to view all photos


Maharlika Toastmasters Club is one of the clubs of Toastmasters International, the leading organization dedicated to communication and leadership skill development since 1924.

By regularly giving speeches, gaining feedback, leading teams, and guiding others to achieve their goals in a supportive atmosphere, leaders emerge. They learn to tell their stories. They listen and answer. They plan and lead. They give feedback — and accept it. They find their path to leadership.
Toastmasters International
Where Leaders Are Made